تعبیه استنت در محل تنگی مجرای ادرار

درمان آندوسکوپیک سنگ

یک مورد نادر از حالب نابجا