آنژیومیولیپوم

آنژیومیولیپوم – تومور خوش خیم کلیه

شایعترین تومور خوش خیم در کلیه آنژیومیولیپوم است . آنژیو یعنی رگ و میو یعنی ماهیچه و لیپوم یعنی چربی . یعنی توده ای که حاوی این سه جزء می باشد. آنژیومیولیپوم تومورهای...