تومور آلت

تومور آلت

تومور آلت بیشترین میزان وقوع تومور آلت در افراد دهه ۶ است . بیشترین شیوع در میان آفریقایی ها و هم چنین مردم آمریکای جنوبی وجود دارد . ۲۰ درصد ضایعات بدخیمی کارسینوس پ...