واریکوسل

واریکوسل

واریکوسل اتساع و پیچ خوردگی سیاهرگ بالای بیضه ها، واریکوسل نام دارد. این اختلال می تواند باعث کاهش تولید و تعداد اسپرم، و در نهایت، ناباروری شود. واریکوسل عمدتا از ...