بیضه نزول نکرده

بیضه نزول نکرده

بیضه نزول نکرده به طور کلی به هر کیسه بیضه خالی ، کریپتورکیدی یا کریپتور کیدیسم یا کریپتور کیسم اطلاق می شود که در فارسی لغت معادل آن عبارتست از نهان بیضگی یا نهان خ...