آسیب کلیوی حاد

آسیب کلیوی حاد

آسیب کلیوی حاد (نارسایی حاد کلیه ) آسیب حاد کلیه بر اساس توافق به صورت پیدایش ناگهانی اختلالات عملکردی یا ساختمانی کلیه تعریف می شود.معیارهای تشخیصی عبارتند از :کاه...